Collapse Under The Empire – The Great Silence

آرتیست: Collapse Under The Empire
سال: 2012
ژانر: پست راکاکسپریمنتالبی کلام

تنهایی حسی همیشه مذموم برای انسان‌هاست. ما همیشه در حال فرار از تنهایی هستیم و گاه برای فرار از همین تنهایی، به تنها شدن پناه می‌بریم. ما برای رهایی از تنهایی به دوردست‌ها می‌رویم، می‌رویم تا در تنهایی آن‌چه که ما را از تنهایی نجات می‌بخشد، بیابیم. دوست داریم به آن چیزی دست یابیم که رویای ماست، می‌رویم ولی…