عالمی دیگر بباید ساخت از نو آدمی

آرتیست: Maybeshewill
سال: 2008
ژانر: پست راکاکسپریمنتال

داستان از کجا آغاز شد؟ از جایی‌که اولین بشر به اولین زمینی رسید و خود را مالک آن نامید. از این‌جا مفهوم مالکیت شکل گرفت. اما آن فرد، تنها انسان روی زمین نبود، بعدها افراد دیگری آمدند اما آن زمین تنها به حکم ارجحیت زمانی به فرد اول تعلق داشت. پس آنانی که مالک این زمین نبودند، به جایی دیگر رفتند تا ملک خود را بیابند، نه به‌حکم شایستگی، بلکه به‌حکم ارجحیت زمانی در پیدا کردن زمین.

ماییم و طمع و رویای داشتن تمام دنیا، عده‌ای به اقتضای قدرتشان، زمین و املاک ضعیف‌ترها را تصاحب کردند؛ باز هم حکم مالکیت،…